Методична робота з педагогічними працівниками

дошкільних навчальних закладів

Дошкільні навчальні заклади району працюють над проблемою: «Забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості дошкільника в умовах особистісно-зорієнтованої моделі виховання”, “Впровадження новітніх технологій спрямованих на особистісно-орієнтоване навчання”, «Розвиток творчих задатків та потенційних інтелектуальних можливостей дитини через зміну форм організацій навчання та виховання дітей згідно вимог Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

З метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників в районі налагоджено систему методичної роботи.

Традиційною формою роботи, що сприяє безперервному підвищенню професійної кваліфікації педагогічних працівників у районі організовані: семінари-практикуми для завідувачів ДНЗ та директорів НВК, семінари –практикуми для вихователів старших - середніх груп, навчальний центр педагогічної майстерності завідувачів, постійно - діючий семінар вихователів ясельних – молодших груп, психолого - дидактичні знання для вихователів різновікових груп, бесіди для медичних працівників, майстер - клас для музичних керівників, майстер – клас для вихователів по впровадженню інноваційних технологій в зображувальній діяльності, з постійнодіючим консультпунктом.

Вся методична робота працівників дошкільних навчальних закладів проводиться відповідно методичних рекомендацій ЧОІПОПП «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році, де визначені напрямки роботи на наступний навчальний рік, завдання, форми реалізації цих завдань.

Педагогічні колективи використовують нові методики, нетрадиційні підходи в організації навчально – виховного процесу. В основу змісту дошкільної освіти покладено особистісно-орієнтовану модель співробітництва. Пріоритетним завданням у вихованні дітей дошкільного віку залишається фізичне виховання, успіх якого залежить від правильної організації всіх форм роботи з дітьми. Для збалансованого розвитку, росту та здоров’я дитини проводяться різноманітні фізичні вправи, спортивні ігри, розваги.

Сьогодні проблема розвитку творчих здібностей дітей перебуває у центрі уваги педагогів -дошкільників, адже одним із завдань дошкільної освіти є формування дитячої творчості, вміння створювати і реалізовувати власні задуми, спираючись на свій життєвий досвід.

Для реалізації цієї проблеми та підвищення компетентності і професіоналізму педагогів, розвитку їх творчості, педагогічної майстерності у вихованні дошкільників згідно плану районного методичного кабінету проводилися різні традиційні і нетрадиційні форми роботи.

Методична робота з педагогічними кадрами дошкільних навчальних закладів в 2009-2013 роках була спрямована на оновлення змісту дошкільної освіти, відповідно вимог Закону України „Про дошкільну освіту”, ”Положення про дошкільний навчальний заклад”, ”Положення про навчально – виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа», Базового компонента дошкільної освіти в Україні (2012).

В дошкільних навчальних закладах працювали профільні групи: фізкультурно-оздоровчого, художньо-естетичного, еколого - валеологічного, інтелектуального розвитку. Інноваційні групи: за педагогічними ідеями С.Русової, за методикою М.Монтессорі, за авторськими методиками: М.Зайцева, М.Єфименко, М.Ліщука, "Мозаїка" впроваджується інноваційна технологія „Чудеса на піску” Т.М. Грабенко, навчання дітей розповіданню за схемами О.Білан, К.Крутій, технологія інтегрованого навчання і виховання Б.Нікітіна, К.Орфа та інші.

В дошкільних навчальних закладах створені умови для розкриття природних здібностей і можливостей кожної дитини.

Всі заходи були спрямовані на оновлення змісту дошкільної освіти та підвищення ефективності діяльності колективів дошкільних навчальних закладів через різні організаційні форми. Цьому сприяли семінари для керівників та вихователів дошкільних навчальних закладів – «Ефективність управлінської діяльності дошкільного навчального закладу», «Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку», «Формування особистості громадянина в дошкільному навчальному закладі», «Сучасні освітні технології у різновікових групах».

Працювали методичні об’єднання педагогічних працівників, творчі та проблемні групи, консультативні пункти, базові дошкільні заклади з питань впровадження інноваційних, педагогічних технологій в роботі з дошкільниками, школи професійного зростання для педагогів.

Протягом 2009 - 2013 років проведені семінари для завідуючих, директорів НВК та вихователів «Еколого-розвивальне середовище дошкільного навчального закладу», «Впровадження Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», «Екологічна естетика в реалізації наступності дошкільної та початкової освіти», «Спільна робота вихователя та музичного керівника в художньо – естетичному розвитку дітей молодшого та ясельного віку», «Взаємодія дошкільного закладу та батьківської громади у розв’язанні завдань розвитку і виховання дошкільнят» , «Працюємо за новою програмою «Дитина» та ін. З метою диференційованого підходу до організації методичної роботи з кадрами у цьому році більше уваги приділялося груповим та індивідуальним формам роботи. Протягом року керівники більшості закладів отримали індивідуальну консультативну допомогу з управлінських та методичних питань. Актуальними темами залишаються: «Інноваційна діяльність у дошкільному закладі», «Організація компетентнісного підходу до організації навчально – виховного процесу в ДНЗ», «Мова рідна, слово рідне».

З метою оптимізації освітньо-виховного процесу в 2009-2010 навчальному році належна увага приділялась інноваційній діяльності в дошкільних закладах. Методична робота з педагогічними кадрами дошкільних навчальних закладів була спрямована на оновлення дошкільної освіти, відповідно вимог програми розвитку «Я у Світі» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

На базі дошкільних навчальних закладів району було організовано і проведено ряд заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності дошкільних навчальних закладів, на пошук шляхів активізації та можливостей педагогів, створення умов для розвитку творчості та самореалізації. Протягом 2010 - 2011 навчального року проведені семінари для завідуючих, директорів НВК та вихователів: «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», «Інтерактивні форми роботи з кадрами», «Впровадження сучасних освітніх технологій у різновікових групах дошкільних навчальних закладів та дошкільних груп НВК», «Організація ігрової діяльності дітей», «Моральне виховання дітей дошкільного віку згідно вимог програми «Я у Світі», «Актуалізація проблеми створення ефективного мовленнєвого розвивального середовища згідно вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Головним пріоритетом методичної роботи дошкільних установ у 2011-2012 навчальному році була робота в умовах модернізації змісту дошкільної освіти - впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі». Проведені семінари для різних категорій педагогічних працівників дошкільних закладів по впровадженню нових моделей навчально-виховного процесу та впровадження інноваційних педтехнологій. В ході семінару на тему: «Формування механізму саморозвитку, творчості дошкільника на шляху особистісного зростання», обговорювалися шляхи розвитку обдарованості, здібностей дошкільників реалізації їх творчого потенціалу.

Важливим аспектом діяльності дошкільних закладів району стало забезпечення обов’язкового охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільним вихованням відповідно до Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу». Практичне висвітлення видів діяльності з дітьми старшого дошкільного віку за новою програмою МОН «Впевнений старт» з проблеми: «Організаційно-педагогічне забезпечення рівного доступу до якісної дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку», проведене на базі Лисянського дошкільного навчального закладу «Веселка».

Підвищенню якості роботи управлінських кадрів сприяло проведення теоретичного семінару для керівників дошкільних установ та директорів навчально – виховних комплексів на базі Смільчинецького НВК по питанню «Особливості організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах в умовах НВК», в рамках якого були розглянуті шляхи забезпечення та підвищення якості дошкільної освіти та пріоритетні напрямки успішної реалізації Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Протягом 2012-2013 навчального року працювали майстер-класи музичних керівників та творча група вихователів дошкільних навчальних закладів для розробки питань з вивчення моніторингу результативності навчально - виховного процесу. Завдяки діяльності творчої групи поповнено інструментарій для проведення контрольно-аналітичної діяльності, розроблені рекомендації щодо проведення моніторингу результативності знань, умінь та навичок дітей старшого віку з різних розділів Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Пріоритетним напрямом діяльності дошкільних навчальних закладів у 2012-2013 навчальному році є спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти (2012) – та нової Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

З метою поліпшення якості освітнього процесу та уточнення, розширення, поглиблення змісту дошкільної освіти в районі організовані семінари для різних категорій педагогічних працівників, на яких розглядались питання: « Інформаційно - аналітичне забезпечення управління дошкільним навчальним закладом як умова ефективності навчально-виховного процесу», «Навчальна діяльність в умовах різновікових груп», «Як пом’якшити процес адаптації дітей до дошкільного закладу», «Основні завдання та засоби фізичного виховання за Програмою «Дитина», «Ігрове розвивальне середовище дітей дошкільного віку», «Наступність і перспективність дошкільної та початкової освіти».

Проведені майстер-класи музичних керівників з проблем: «Особливості організації та планування освітнього процесу в дитячому садку», спільно із вихователями ДНЗ: «Розвиток творчих здібностей в дітей засобами театралізованої діяльності». Така співпраця музичних керівників та вихователів сприяє навчанню вмінню розвивати у дітей музично-ритмічні здібності, виявляти творчо-обдарованих дошкільників. Для подальшого розвитку та підтримки творчих здібностей дітей дошкільного віку в районі проводиться фестиваль дитячої творчості „Грайлива веселка”.

У методичному кабінеті відділу освіти зберігаються оформлені матеріали проведених семінарів, хід семінарів-практикумів висвітлюється на сайті відділу освіти.

У 2010 - 2013 роках проведені проблемні семінари-практикуми по наступності між дошкільною і початковою ланками освіти. На спільних зустрічах вихователів старших груп, вчителів 1-х та 4-х класів розглядалися актуальні питання наступності: „Особливості організації навчально-виховного процесу у старшій групі ДНЗ, з учнями 1-х класів за новими програмами. Використання інтегрованого навчання», «Організація навчально – виховного процесу в старшій групі ДНЗ. Ефективність інноваційних педагогічних технологій у процесі забезпечення наступності дошкільної і початкової ланки освіти”», «Узгодження позицій дошкільної і початкової ланок освіти щодо критеріїв шкільної зрілості дітей відповідно до вимог Базової програми розвитку дитини „Я у Світі» та програми виховання і невчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Педагоги дошкільних закладів району впроваджують в практику роботи з дітьми здоров'язберігаючі технології різного спрямування: терапевтичні (кольоро-терапія, пісочна терапія, танцювально-рухова терапія, сміхотерапія, казкотерапія, музикотерапія, аромотерапія); масаж та самомасаж; релаксаційні паузи та релаксаційні комплекси; лікувальна гімнастика для пальців; використання ігрового стретчингу на заняттях з фізкультури; використання нестандартного фізкультурного обладнання; використання інтерактивних форм роботи з батьками (спільні трудові дії батьків і дітей, збори для батьків, консультації).

Запровадження здоров'язберігаючих технологій дозволяє забезпечувати своєчасний і повноцінний фізичний розвиток дитини, зміцнює її психічне здоров'я, стійкість організму до захворювань.

Одним із пріоритетних завдань дошкільної освіти району є створення в дошкільних навчальних закладах належних умов для навчання та виховання дітей, створення належного предметно-розвивального середовища в групах, території, забезпечення умов для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільних закладах, впровадження кращого досвіду роботи педагогічних колективів , тому з цією метою проведено: районні виставки: «Правова освіта –дошкільникам» - 2009р., «Дитячих театрів та дидактичних ігор», «Нестандартного фізкультурного обладнання» - 2010р., «Дитина і світ прекрасного» - 2009 р., «Кращий дошкільний навчальний заклад» - 2013р., «Кращий дизайн подвір’я навчального закладу» - 2011р., «Краще предметно – розвивальне середовище» - 2011р., «Кращий фізкультурний зал та фізкультурний майданчик» - 2013р.

З метою підвищення престижу професії вихователя, підвищення їх соціального статусу, професійного зростання проводилися «Вихователь року»-2012р., 20013р.

Педагоги району щорічно презентують свій досвід на обласній виставці передових технологій „Освіта Черкащини”. До анотованого каталогу обласної педагогічної виставки «Освіта Черкащини» увійшли роботи: вихователя-методиста ДНЗ «Веселка» смт.Лисянка Висотенко Н.В. «Формування життєво-компетентної особистості засобами провідної діяльності-гри», «Використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі з дітьми п’ятирічного віку: досвід, проблеми, перспективи» (2011р.), вихователя ДНЗ «Ромашка» смт.Лисянки Манасян Н.М. «Безпека життєдіяльності дітей молодшого дошкільного віку» (2012р.), вихователя ДНЗ «Малятко» Сухоярської Н.В. «Самоактуалізація педагога як передумова оптимізації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку».

Із метою виявлення талановитих дітей та розвитку їх творчих здібностей вихованці дошкільних навчальних закладів залучаються до гурткової роботи. Гурткова робота проводиться у всіх дошкільних навчальних закладах. Функціонують гуртки: фізкультурний, хореографічний, театральний, образотворчого мистецтва, умілі руки, природознавчі, екологічний. Керівниками гуртків є працівники дошкільних навчальних закладів.

Педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів за власні кошти педагогів здійснюється підписка на передплату фахової преси. Це журнали „Дошкільне виховання”, „Вихователь-методист дошкільного закладу”, „Дитячий садок”, „Палітра педагога”, „Дитячий садок. Бібліотека” та деякі інші. Педагоги цікавляться новинками методичної літератури, купують для роботи з дітьми різні методичні посібники.

Кiлькiсть переглядiв: 1347

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.